Начало Предлагани услуги

Предлагани услуги


право на капиталовите пазари
Правни консултации при изготвяне на проспекти и осъществяне на първично или вторично публично предлагане на финансови инструменти;

Предварително преструктуриране на дружества с цел осъществяване на първично или вторично публично предлагане на финансови инструменти;

Правно обслужване при поемане на емисии финансови инструменти;

Учредяване и лицензиране на инвестиционни посредници, управляващи дружества и дружества със специална инвестиционна цел;

Подготовка на документи за получаване на разрешение за организиране и управление на колективни инвестиционни схеми;

Правно обслужване на управляващи дружества и договорни фондове;

Правно обслужване на инвестиционни посредници;

Правно обслужване на дружества със специална инвестиционна цел;

Правно обслужване на публични дружества и други емитенти;


търговско и корпоративно право

Образуване, регистрация и структуриране на местни и чуждестранни дружества и установяване на юридическо присъствие;

Регистрация на клонове, търговски представителства и дъщерни компании на местни и чуждестранни дружества;
Консултиране и текущо обслужване на дружества относно правните аспекти на дейността им;

Правни анализи на търговски дружества и сделки;

Правни консултации във връзка с корпоративното преобразуване – сливане, вливане, разделяне, отделяне, както и промяна в правната форма на дружеството;

Придобиване, прехвърляне и изкупуване на акции, дялови участия и търговски предприятия;

Структуриране на търговски сделки и бизнес комбинации;


недвижими имоти

Структуриране на сделки с недвижими имоти;

Схеми за проектно финансиране и обезпечение;

Договори за проектиране и строителство;

Правен анализ на правото на собственост;

Проучване на предвижданията на съотвеното градоустройство;

Финасиране на придобивания на недвижими имоти;

Структуриране на продажбите на недвижими имоти;

Управление на жилищни недвижими имоти и търговски площи;

Консултиране на индивидуални инвеститори;


несъстоятелност

Предприемане на мерки за избягване на несъстоятелността;

Правна защита при откриване на производство по несъстоятелност;

Изготвяне на споразумения с кредиторите;

Правна помощ и процесуално представителство в производството по несъстоятелност.


административно право
Обжалване по административен и съдебен ред на индивидуални административни актове;
 
Адвокатско дружество ГЮРОВ и РИЗОВ